Privacybeleid

Privacy verklaring Life Force Fitness Instituut, i.v.m.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Life Force Fitness hecht belang aan de privacy van haar cliënten en bezoekers van de website www.lifeforcefitness.nl  We gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierover lees je alles in onze privacyverklaring.

Het gaat hierbij om het verwerken van de volgende digitale en papieren gegevens:
Digitaal: via de website: informatie aanvragen en aanmeldingen voor trainingen of workshop; Via email: ontvangen Life Force Flitz en Life Force Newz;
Papier: intakeformulieren die we na je aanmelding of voorafgaand aan een training of workshop verwerken; eventuele verslagen van je ervaringen die je schrijft na sessies deelnemerslijsten, betaallijsten en formulier m.b.t. een mogelijke betalingsregeling.

Life Force Fitness acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. We verwerken en beveiligen je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig.
Bij deze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat:
We duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring.

We het verzamelen van je persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waar zo voor bedoeld zijn.

We passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken.

We je recht respecteren om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?
Informatie aanvragen en inschrijven trainingen en workshops Via onze website of via de mail kun je je aanmelden of informatie aanvragen voor onze trainingen en workshops. Als je je via het contactformulier op onze website aanmeldt, kan Life Force Fitness de onderstaande gegevens van je verwerken:
Voor- en achternaam (verplicht veld) en e-mailadres (verplicht veld) en natuurlijk voor welke training of workshop je je wilt inschrijven.Voor aanmeldingen of informatie via de reguliere mail hebben we ook je naam en je e-mailadres nodig.

Gegevensverwerking:
Wanneer je je inschrijft voor een training of sessies verzamelen we de volgende gegevens: je NAW-gegevens, inclusief geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
Een deel van de gegevens van je inschrijfformulier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat we middels ons boekhoudprogramma een factuur kunnen opstellen. Met ons accountantskantoor hebben we een verwerkers overeenkomst gesloten die de jouw gegevens beschermt.

Gegevensverwerking training of opleiding die uit 1 of 2 jaren bestaat:
Op het inschrijfformulier waarmee je je aanmeldt voor een training die uit meerdere weekenden bestaat of meerdere jaren beslaat verzamelen we de volgende gegevens: je NAW gegevens, inclusief geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Bewaartermijnen:
Geprinte inschrijfformulieren worden gedurende een periode van 20 jaar bewaard na afloop van de laatste module van de opleiding waarop het formulier betrekking heeft.
Een klein deel van de gegevens van je inschrijfformulier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat we middels ons boekhoudprogramma een factuur kunnen opstellen. Met ons accountantskantoor hebben we een verwerkers overeenkomst gesloten die de jouw gegevens beschermt.

Intakeformulier en voor alle workshops en trainingen: iedere deelnemer vult een intakeformulier, en korte medische vragenlijst in en ondertekent deze. Dit doen we om de veiligheid en gezondheid van de cursisten te waarborgen en om een aantal afspraken over de gang van zaken in onze trainingen, workshops en opleidingen te bekrachtigen.

Op een intakeformulier verwerken we de volgende gegevens:
NAW-gegevens, inclusief telefoonnummer, emailadres en beroep of studie; een aantal medische gegevens; contactgegevens zorgverzekeraar en huisarts. Behoudens de hoofdtrainers heeft niemand inzage in de medische gegevens. Als het voor het welzijn of functioneren van een deelnemer in een workshop, training of opleiding van zwaarwegend belang is, wordt de eventuele gastdocent van de medische gegevens op de hoogte gebracht, maar dan uitsluitend voor het voor de betreffende training relevante deel.

Bewaartermijnen:
De intakeformulieren worden bewaard gedurende een periode van 20 jaar na afloop van de workshop, training of laatste module van een opleiding.

Deelnemerslijsten:
De hoofdtrainers maken tijdens de workshops of opleidingsmodules gebruik van een deelnemers- of namenlijst. De papieren versies worden na gebruik vernietigd. In het geval van opleidingen die uit meerdere modules bestaan wordt er digitaal een exemplaar opgeslagen voor gebruik in een volgende module. Na afloop worden de digitale deelnemerslijsten verwijderd.

Betalingsregeling:
Voor cliënten die gebruik maken van een betalingsregeling is er een formulier waarop we de volgende gegevens verzamelen: je NAW-gegevens, inclusief telefoonnummer en e-mailadres en de wijze waarop je de betaling wilt doen; de formulieren voor de betalingsregeling wordt vernietigd zodra de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Life Force Fitness website:
De website www.lifeforcefitness.nl slaat geen emailadressen of IP-adressen op.

Life Force Newz & Life Force Flitz:
Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met nieuws en aankondiging van trainingen, en workshops die binnen afzienbare tijd starten en van nieuwe trainingen.

Als je een workshop of training bij ons gevolgd hebt, nemen we je op in ons e-mailadresbestand, tenzij je uitdrukkelijk hebt aangegeven dat niet te willen. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief via de website, kan Life Force Fitness de volgende gegevens van je verwerken: je voor en achternaam en e-mailadres. Het is te allen tijde mogelijk je na ieder nieuwsbulletin uit te schrijven via de link onderaan de nieuwsbrief. Nadat je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, worden je gegevens direct verwijderd.

Doorverwijzing:
In het geval dat een potentiële hulpvrager voor individuele therapie of groepstherapie zich meldt bij Life Force Fitness en wij zelf niet de diensten kunnen of willen bieden die deze persoon nodig heeft, kan een medewerker van het instituut (in overleg met de vrager) contact opnemen met een andere therapeut om een cliënt mogelijk door te verwijzen.

Individuele sessies:
Voor een privacyverklaring voor individuele sessies door medewerkers van Life Force Fitness verwijzen we door naar de daarvoor bestemde intake formulier/ behandelovereenkomst en medische vragenlijst individuele sessies.

Wij voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Beveiliging:
We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen: Ons systeem is alleen toegankelijk door middel vandoor ons verstrekte inloggegevens. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van datatransfers te waarborgen. We treffen organisatorische toegangsmaatregelen. We treffen fysieke toegangsmaatregelen.

Rechten met betrekking tot je gegevens:
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

Je kunt een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.

Je kunt een verzoek indienen om inzage te verkrijgen in de gegevens die we van jou verwerken.

Je kunt een overzicht, in een gestructureerde en gangbare vorm, opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.

Als je van mening bent dat Life Force Fitness niet goed omgaat met je persoonsgegevens kun je een klacht indienen. Als jij en Life Force Fitness er niet samen uitkomen en het antwoord van ons op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over ons in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met Life Force Fitness via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Websites van derden:
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Life Force Fitness kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

Meldplicht datalekken:
De AVG verplicht ons om alle datalekken intern vast te leggen en te documenteren. Bij datalekken in privacygevoelige data maken wij direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkers overeenkomsten:
Wij hebben verwerkers overeenkomsten met de volgende partijen gesloten of vallen onder de algemene voorwaarden van de afzonderlijke bedrijven waarin specifieke gegevensverwerking conform de AVG en GDPR is opgenomen.

Myra Beekman Accountants(accountancy)

Gravita online boekhouden (financiële administratie)

Daphne van der Vlist van www.metdaphne.nl  (websitebouwer en onderhoud)

Cookiebeleid:
Op onze website gebruiken wij cookies: kleine bestanden die verstuurd worden door een internetserver en die worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Het gaat hierbij onder andere om: de likebox van Facebook, de deelknoppen voor social media en de Google maps kaart en NS routebeschrijving op de contactpagina. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Je kunt de cookies weer verwijderen via je browserinstellingen. Daar kun je ook instellen welk soort cookies op je computer geplaatst worden. Onze website maakt geen gebruik van advertisingcookies.

Wijziging privacyverklaring:
Life Force Fitness behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Je kunt deze vinden op onze website.
Contactgegevens:
Life Force Fitness Instituut
Zielhorsterweg 73
3813 ZX Amersfoort
033-8878900
Lucas van Gool mobiel 06-40318513
Helene van Gool – van der Vlist mobiel: 06-52250209
info@lifeforcefitness.nl

Deze privacyverklaring is wettelijk ingesteld per 25 mei 2018 en voor het laatst bijgewerkt op 29 augustus 2022.

 

 

Deel deze informatie